Návrh zákona – STOP diskriminácii! Ak existujú výhody pre Rómov, musia existovať aj pre majoritu

Ústave Slovenskej republiky sa v článku 12 ods. 2 píše, že základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Žiaľ, boj proti diskriminácii a znevýhodňovaniu cigánskej menšiny zašiel na Slovensku už tak ďaleko, že Cigáni sa v porovnaní s majoritným bielym obyvateľstvom začali zvýhodňovať, resp. pozitívne diskriminovať. Najlepším dôkazom oficiálneho zvýhodňovania cigánskeho etnika je existencia úradu Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Tento splnomocnenec podľa svojho štatútu totiž nebojuje len proti diskriminácii rómskej komunity, ale vyslovene plní úlohy, ktorých evidentným cieľom je zlepšiť postavenie a blahobyt rómskej komunity v porovnaní s majoritnou časťou obyvateľstva. Medzi jeho úlohy patrí napríklad:

  • zlepšenie bývania rómskej komunity,
  • zlepšenie zdravotnej starostlivosti o rómsku komunitu,
  • zlepšenie životných podmienok v obciach s rómskymi osadami,
  • zvyšovanie aktívnej účasti rómskej komunity na verejnom živote a správe vecí verejných,
  • zamestnanosť a začleňovanie rómskej komunity na pracovný trh,
  • zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rómskej komunity
  • atď.

Pôsobnosť tohto splnomocnenca pre rómske komunity je teda vyslovene diskriminačná voči príslušníkom zvyšnej majoritnej časti obyvateľstva, ktorí takéhoto splnomocnenca a s ním spojené výhody nemajú len preto, že nepatria k vyvolenej etnickej menšine.

Preto sme do NR SR predložili návrh antidiskriminačného zákona, ktorý by vláde a iným orgánom štátnej a verejnej správy zaviedol povinnosť, aby v prípade vytvorenia splnomocnenca či poskytovania nástrojov pozitívnej diskriminácie pre nejakú národnostnú alebo etnickú menšinu musela vytvoriť obdobný orgán s obdobnou pôsobnosťou aj pre majoritnú väčšinu. Je nemysliteľné, aby obyvatelia patriaci k (zatiaľ) väčšinovému obyvateľstvu, t.j. bieli Slováci a Slovensky, boli zo strany štátu znevýhodňovaní len preto, že nie sú tmaví alebo nepatria k tzv. rómskemu etniku.

Ak teda existuje splnomocnenec vlády pre rómske komunity, tak by musel existovať aj pre biele komunity. Ak sa stavajú domy zadarmo asociálom v cigánskych osadách, tak by sa museli stavať zadarmo aj slušným bielym ľuďom. Ak majú deti cigánskych asociálov zabezpečenú dopravu do školy zadarmo, tak by ju mali zabezpečenú zadarmo aj deti bielych rodičov. Ak sa toleruje, že asociálni Cigáni nemusia platiť v nemocniciach len preto, že nemajú peniaze, tak by nemuseli platiť ani bieli. Ak sa v súčasnosti vyčleňujú peniaze na stavbu komunitných centier a škôlok výlučne pre cigánske osady, tak by sa primerane museli vyčleniť rovnaké peniaze aj pre ostatné obce. To, že v rámci dotácií existujú projekty vyslovene len pre „marginalizované rómske komunity“ sa predsa nedá nazvať nijako inak, ako diskrimináciou bielych, ktorí majú len tú smolu, že sa nenarodili ako Rómovia.

V ĽS Naše Slovensko dlhodobo presadzujeme heslo „rovnaký meter na všetkých“. Tak, ako nie je správne, aby bol niekto kvôli svojej príslušnosti k etniku či národnosti znevýhodňovaný nie je správne ani to, aby bol zvýhodňovaný alebo pozitívne diskriminovaný. Pretože akákoľvek pozitívna diskriminácia jedného je zákonite negatívna diskriminácia niekoho iného.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko