Režim ako v totalite – za vyjadrenie kritických názorov prenasledovanie a zatváranie

otovrena-obalkaOtváranie listových zásielok poslancom nášho parlamentu bez ich vedomia a súhlasu nemá nič spoločné s tak hlasno proklamovanou „novou politickou kultúrou“, ktorú po voľbách v roku 2016 propagovali lídri terajšej vládnej koalície. Jedine, ak by pod novou politickou kultúrou jej predstavitelia chápali prechod k praktikám typickým pre prostredie totalitného uplatňovania moci. Navyše, takáto prax (otváranie a kontrola listových zásielok), ktorú nám predviedlo vedenie NR SR, je v príkrom rozpore s obsahom Ústavy SR, v ktorej sa v jej Druhej hlave, Druhého oddielu, v čl. 22, bode 1 uvádza, že „listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú“. Podobne aj v celom rade medzinárodnoprávnych dokumentov, akými sú napr. Všeobecná deklarácia ľudských práv, resp. Európsky Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, k dodržiavaniu ktorých sa SR zaviazala, sa okrem iného deklaruje aj neporušiteľnosť listového tajomstva a korešpondencie.

Za alibistické, pokrytecké a infantilné môžeme považovať vysvetlenie tohto svojvoľného a protiprávneho konania zo strany vedenia NR SR, podľa ktorého k otváraniu listových zásielok nedochádzalo z dôvodu oboznámenia sa z ich obsahom, ale len a výhradne z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti samotných poslancov. Snáď len deti a blázni môžu uveriť tomuto pochybnému argumentu obhajujúcemu „prehnanú starostlivosť“ kapitána v zálohe a súčasne predsedu parlamentu Andreja Danka. Existuje predsa množstvo  technických prostriedkov a overených postupov, prostredníctvom ktorých môžeme spoľahlivo určiť závadnosť poštových zásielok. Určite sa bezpečnostná previerka nemusí vykonávať takým primitívnym „stredovekým“ spôsobom. Jedine, ak by niekto mal skutočne záujem o čítanie korešpondencie určenej poslancom NR SR.

Ďalšou ukážkou totalitných praktík z dielne terajšej vládnej koalície je policajná razia v kancelárii poslanca NR SR Stanislava Mizíka, ktorému zasahujúci členovia novovytvorenej „politickej polície“ znemožnili zúčastniť sa na výbore NR SR a následne mu z jeho poslaneckej kancelárie odobrali mobilný telefón a počítač, ktoré tento poslanec využíval na výkon svojho poslaneckého mandátu. Ako zámienka k takémuto nedemokratickému zásahu poslúžili kritické vyjadrenia poslanca Mizíka na adresu niektorých „osobností“, ktorým Andrej Kiska odovzdal najvyššie štátne vyznamenania.

Objektom záujmu zo strany aktivizujúcej sa „politickej polície“ sa stal aj ďalší z členov poslaneckého klubu ĽS Naše Slovensko Milan Mazurek. Toho vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil z prečinu podnecovania, hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu. A to len preto, že Milan Mazurek sa v rozhovore, ktorý poskytol v rádiu Frontinus, kriticky vyjadril na adresu správania sa a príživníckeho spôsobu života časti cigánskeho obyvateľstva a súčasne poukázal na nebezpečenstvá, vyplývajúce z nekontrolovateľného prílivu imigrantov z arabských a afrických krajín. Vo svojej reakcii na obvinenie Milan Mazurek veľmi správne poukázal na skutočnosť, že ním prezentované názory a postoje zaujíma drvivá väčšina nášho obyvateľstva. Inak povedané, tento poslanec len otvorene a v súlade s objektívne interpretovanou sociálnou realitou poukázal jednak na skutočný stav, v ktorom sa nachádzajú tie najchudobnejšie a najmenej socializované cigánske komunity a jednak na charakter situácie, v ktorej väčšinové zložky nášho obyvateľstva zaujímajú kritické postoje k spôsobu života a aktivitám veľkej časti cigánskej populácie. Potvrdením tejto skutočnosti sú aj výsledky prieskumov verejnej mienky, ktoré poukazujú na to, že značná časť majoritnej populácie chápe prítomnosť Cigánov na Slovensku ako príťaž. Veď napr. podľa prieskumu, ktorý v roku 2000 uskutočnil Inštitút pre verejné otázky, by „Rómovia v susedstve prekážali až 74% respondentom“. Ďalší prieskum, zverejnený tou istou inštitúciou v roku 2012 potvrdil, že až 86% opýtaných je za sprísnenie legislatívnych opatrení voči neprispôsobivým obyvateľom, teda voči cigánskym komunitám a 76% respondentov sa vyjadrilo za odstránenie cigánskych osád a obydlí z blízkosti našich obcí a miest. Tieto a ďalšie výsledky prieskumov verejnej mienky v dostatočnej miere potvrdzujú pravdivosť názorov prezentovaných Milanom Mazurekom v rádiu Frontinus.

18193949_10207562989066891_8542953712098063596_nJe nehorázne a v rozpore s Ústavou SR, ako aj s princípmi parlamentnej demokracie a právneho štátu, aby ústavní činitelia, v našom prípade poslanci NR SR Stanislav Mizík a Milan Mazurek boli za svoje názory prenasledovaní, šikanovaní a postihovaní terajšími držiteľmi moci na Slovensku. Postihovať ľudí za politický názor je jednoducho choré. Je to niečo, čo nás približuje k totalitným systémom, pretože za názory zatvárali komunisti a fašisti.

Je na mieste otázka, aké práva a možnosti ešte ostávajú parlamentným opozičným subjektom, zvlášť predstaviteľom tej najkritickejšej časti opozičného spektra, t.j. ĽS Naše Slovensko, ak ich budú tzv. „štandardní politici“ zastrašovať, neprávom obviňovať a obmedzovať ich práva, ak im bude znemožnené správať sa ako skutočná a rešpektovaná opozičná súčasť NR SR garantujúca efektívnu kontrolu výkonu vládnej moci v štáte. Odpoveď je zrejmá – neostanú im žiadne práva a žiadne možnosti skutočnej opozičnej činnosti, čo je krok k tomu, aby sa z opozičných poslancov stala ustráchaná, umlčaná a beztvará masa ľahko manipulovateľných štatistov. A o to našim „ochrancom demokratických hodnôt“ a „bojovníkom za demokraciu“  ide v prvom rade. Som však presvedčený, že poslancov ĽS Naše Slovensko, predstavujúcich nekompromisnú opozičnú silu, sa skorumpovanej vláde nikdy nepodarí umlčať.

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.
predseda Košického krajského klubu ĽS Naše Slovensko