ĽS Naše Slovensko predložila do NR SR dlho očakávaný návrh zákona o Domobrane

Bezpečnosť obyvateľov na Slovensku je dnes v rukách polície. Tá však často pri plnení svojich úloh zlyháva. Dôvodom môžu byť obmedzené personálne kapacity, finančné zdroje alebo aj ľudská, či politická apatia. Dôkazom toho je vysoká kriminalita, a to najmä oblastiach s vysokou koncentráciou dlhodobo nezamestnaných a asociálov. V oblastiach, kde je bezpečnostná situácia najhoršia sa preto snažíme pomáhať v rámci našich možností – napríklad aj našimi vlakovými hliadkami v problémových regiónoch. Riešenie zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie si však vyžaduje v prvom rade systémové riešenia. Preto sme po viac ako ročnej práci predložili do Národnej rady Slovenskej republiky dlho očakávaný návrh zákona o Domobrane založenej na dobrovoľníkoch. Tá by výrazne pomohla zlepšiť bezpečnostnú situáciu najmä v tých obciach, ktoré si zo svojich rozpočtov nemôžu dovoliť financovať obecnú políciu.

Cieľom navrhovaného zákona je vytvorenie alternatívneho bezpečnostného orgánu, ktorý bude podporovať a dopĺňať verejné služby štátnej a obecnej polície všade tam, kde tieto služby z akýchkoľvek dôvodov absentujú alebo nepostačujú na zaistenie dostatočnej úrovne ochrany občanov a verejného poriadku.

Hlavnou úlohou Domobrany bude preventívnou hliadkovou činnosťou prispievať k vyššej úrovni ochrany životov, zdravia a majetku občanov, ako aj verejného poriadku na území  samosprávneho kraja. Špecifikom nášho návrhu Domobrany je intenzívne zapojenie dobrovoľníkov. Tento, na slovenské pomery inovatívny prístup, by so sebou priniesol hneď niekoľko výhod. Primárnymi výhodami by boli nižšie ekonomické náklady v porovnaní napríklad s obecnou políciou, ktorú si mnohé obce nemôžu dovoliť financovať. Ďalšou výhodou oproti obecnej polícii by bola vyššia úroveň motivácie dobrovoľných príslušníkov Domobrany aktívne sa podieľať na ochrane svojej rodiny, priateľov, susedov a známych z konkrétneho regiónu. Za sekundárnu výhodu je možné pokladať vyššiu úroveň právneho vedomia, ktoré by získali všetci absolventi odbornej prípravy nevyhnutnej pre získanie odbornej spôsobilosti pre službu v Domobrane.

Predložený návrh zákona o Domobrane sa bude prerokovávať na októbrovej schôdzi NR SR. O prebiehajúcej diskusii k tomuto zákonu a o výsledku hlasovania vás budeme priebežne informovať.

Ing. Martin Beluský, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko