V parlamente sme predložili revolučný návrh zákona o Domobrane

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba sa v rámci boja proti narastajúcej kriminalite asociálov snažil podporiť zriadenie spoločnej obecnej polície na Horehroní. Opakovane sa stretol so starostami obcí Polomka, Závadka nad Hronom a Heľpa, a na tento účel vyčlenil spolu až 60-tisíc eur. Starostovia však jeho návrh neprijali. Výsledkom je Cigánom zavraždená matka troch detí v Polomke, sexuálne motivované napadnutie dievčaťa
v Závadke, prepadnutie výpravčíčky z Chvatimechu, či napadnutie lekárky z Brezna.

Vidiac ľahostajnosť kompetentných sme teda začali intenzívne pracovať. Zaviedli sme hliadky vo vlakoch a do Národnej rady sme predložili návrh zákona o Domobrane. Domobrana dá všetkým slušným ľuďom možnosť chrániť seba a svoje okolie pred útokmi asociálov. Domobranci, profesionáli aj dobrovoľníci, budú požívať ochranu verejného činiteľa. Domobranu bude zriaďovať a financovať samosprávny kraj.

Bezpečnosť obyvateľov Slovenskej republiky by mal podľa súčasnej platnej legislatívy zabezpečovať Policajný zbor Slovenskej republiky a v obciach a mestách aj obecná, resp. mestská polícia, ako poriadkové útvary. Prax však ukazuje, že tieto zložky často zlyhávajú najmä pri plnení úloh na úseku prevencie, a to najčastejšie z dôvodov obmedzených personálnych kapacít a finančných zdrojov. Dôkazom toho je vysoká kriminalita, a to najmä oblastiach s vysokou koncentráciou dlhodobo nezamestnaných a asociálov. Výsledkom toho je, že slušní ľudia v mnohých regiónoch Slovenska sú týmito asociálmi obťažovaní, okrádaní, napádaní, a aj znásilňovaní a vraždení. Život v týchto oblastiach sa preto stáva doslova neznesiteľným, občania strácajú dôveru v štát a jeho orgány, a mnohí sa snažia z týchto oblastí Slovenska doslova utiecť.

Jedným zo spôsobov riešenia tejto alarmujúcej situácie na miestnej úrovni je vytvorenie alternatívneho bezpečnostného orgánu, ktorý bude podporovať a dopĺňať verejné služby štátnej a obecnej polície všade tam, kde tieto služby z akýchkoľvek dôvodov absentujú alebo nepostačujú na zaistenie dostatočnej úrovne ochrany občanov a verejného poriadku.

Takýmto alternatívnym bezpečnostným orgánom je nepochybne aj domobrana, ktorá je založená na verejno-súkromnom partnerstve a v súčasnosti v rôznych formách úspešne funguje v mnohých demokratických štátoch. Ako príklad možno uviesť Švajčiarsku konfederáciu, USA alebo Izrael.

Domobrana by podľa nami navrhovaného zákona bola poriadkovým útvarom zriaďovaným samosprávnym krajom prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia. Zastupiteľstvo každého samosprávneho kraja by sa teda mohlo slobodne rozhodnúť či na svojom území zriadi Domobranu.

Hlavnou úlohou Domobrany by bolo preventívnou hliadkovou činnosťou prispievať k vyššej úrovni ochrany životov zdravia a majetku občanov, ako aj verejného poriadku na území  samosprávneho kraja. Pri tejto svojej úlohe by Domobrana úzko spolupracovala s príslušnými útvarmi Policajného zboru a obecnej polície.

Špecifikom Domobrany ako poriadkového útvaru by bolo intenzívne zapojenie dobrovoľníkov. Tento, na slovenské pomery inovatívny prístup, by so sebou priniesol minimálne dve primárne, a jednu sekundárnu výhodu. Primárnymi výhodami by boli nižšie ekonomické náklady v porovnaní napríklad s obecnou políciou, ale najmä vyššia úroveň motivácie dobrovoľných príslušníkov Domobrany aktívne sa podieľať na ochrane svojej rodiny, priateľov, susedov a známych z konkrétneho regiónu. Za sekundárnu výhodu je možné pokladať vyššiu úroveň právneho vedomia, ktoré by získali všetci absolventi odbornej prípravy nevyhnutnej pre získanie odbornej spôsobilosti pre službu v Domobrane.

Príslušníkmi Domobrany by mohli byť len bezúhonné osoby, ktoré dovŕšili zákonom stanovený vek, a ktoré sú  telesne, duševne a odborne spôsobilé na plnenie úloh Domobrany a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území príslušného samosprávneho kraja. Príslušníci Domobrany by navyše mohli službu vykonávať len po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy, zavŕšenej odbornou skúškou.

Príslušníci Domobrany by mali pri výkone svojich úloh oprávnenia podobné oprávneniam príslušníkov obecnej polície, avšak na rozdiel od obecnej polície by príslušníci Domobrany nevykonávali predvedenie na útvar Domobrany, ale každú zadržanú osobu by bezodkladne odovzdali príslušníkom Policajného zboru. Príslušníci Domobrany by taktiež, na rozdiel od obecnej polície, neprejednávali žiadne priestupky a teda by ani neudeľovali pokuty za ich spáchanie. V prípade, že by pri výkone služby zistili spáchanie priestupku, oznámili by to ihneď Policajnému zboru.

Domobrana by bola účinným nástrojom v boji proti zločinnosti a významným, najmä preventívnym faktorom pri ochrane života, zdravie a majetku obyvateľov Slovenskej republiky. Nenahrádzala by políciu ani iné ozbrojené zbory, ale by ich vhodne dopĺňala všade tam, kde to vyžaduje bezpečnostná situácia. Súčasne by posilnila občiansku angažovanosť tým, že by umožnila občanom Slovenskej republiky z radov dobrovoľníkov participovať na ochrane svojich spoluobčanov a územia, kde so svojimi rodinami žijú a pracujú.