Návrh zákona: Koniec diskriminácie Slovákov! Politici z národnostných menšín už nebudú môcť blokovať školy pre slovenské deti

Na južnom Slovensku je nedostatok základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Samosprávy, ovládané väčšinou politikmi maďarskej národnosti, nechcú z obavy o svoje postavenie povoliť zriaďovanie nových slovenských tried a škôl. Menšinové maďarské školy však udržiavajú aj keď sú takmer prázdne. Je absurdné, že vláda nedokáže vytvoriť pre deti Slovákov žijúcich  na zmiešanom území rovnaké podmienky na vzdelávanie v materinskom jazyku, ako vytvára pre príslušníkov národnostných menšín. Práv Slovákov sa vo vláde už nikto nezastane, keďže SNS sa venuje už len naháňaniu kšeftov. Preto prichádzame s návrhom zákona, ktorý by odstránil diskrimináciu Slovákov a ich detí. V prípade, ak by miestna samospráva odmietla zriadiť pre menšinovú slovenskú komunitu slovenskú základnú školu a ak by sa takáto škola nenachádzala ani v okolí 6 km od obce, tak by Slovákom základnú školu zriadil štát.

V priebehu posledných rokov bolo evidovaných viacero prípadov, kedy sa slovenským rodičom na národnostne zmiešanom území nedarilo umiestniť svoje deti do slovenskej základnej školy.

S takýmto problémom zápasí napríklad čoraz viac obyvateľov slovenskej národnosti žijúcich v okrese Dunajská Streda. V tomto okrese sa v poslednom období totiž podstatne zvýšil počet obyvateľov slovenskej národnosti, najmä na trase Bratislava – Šamorín – Báč – Horný Bar, kam sa prisťahovalo množstvo mladých slovenských rodín. Prirodzene, že svoje deti chcú umiestniť do slovenských materských a základných škôl. Stretávajú sa však s odporom miestnych samospráv, tvorených prevažne predstaviteľmi maďarskej národnosti, ktorí nechcú povoliť zriadenie nových slovenských základných škôl a ani vytváranie slovenských tried v školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Napríklad samospráva v Šamoríne nesúhlasila so zriadením ani jednej slovenskej triedy v národnostnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, hoci táto menšinová škola je nenaplnená a miestna slovenská základná škola už nemá dostatočné priestory.

Miestne samosprávy, zastúpené najmä predstaviteľmi maďarskej národnosti, ktoré zamietli žiadosti rodičov slovenských detí o zriadenie slovenských škôl a tried argumentujú najmä nedostatkom peňazí a nerentabilnosťou otvárať nové školy, resp. triedy pre malý počet slovenských žiakov. Takáto argumentácia je však neprijateľná, pretože podľa údajov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) bolo ku koncu júna 2018 na území SR zriadených až 27 menšinových základných škôl pre ročníky 1 – 4 s vyučovacím jazykom maďarským, na ktorých sa celkový počet žiakov v škole pohyboval v rozmedzí 3 – 12 žiakov. Na štyroch základných školách nebol v skúmanom období dokonca ani jeden žiak. Priemerný počet žiakov na týchto maďarských základných školách je len 7,2.

Zoznam vybraných základných škôl (I. stupeň) s vyučovacím jazykom maďarským podľa stavu počtu žiakov ku koncu júna 2018 [Zdroj: MŠVVaŠ SR]
P.č. Obec Kraj Počet žiakov celkom
1. Peder Košický 12
2. Krásnohorská Dlhá Lúka Košický 12
3. Martovce Nitriansky 12
4. Kráľov Brod Trnavský 12
5. Neporadza Banskobystrický 11
6. Nová Vieska Nitriansky 11
7. Blatná na Ostrove Trnavský 11
8. Radvaň nad Dunajom Nitriansky 10
9. Ipeľské Predmostie Banskobystrický 9
10. Ladmovce Košický 9
11. Šalov Nitriansky 9
12. Rúbaň Nitriansky 8
13. Dolný Bar Trnavský 8
14. Dobrohošť Trnavský 8
15. Padáň Trnavský 8
16. Vozokany Trnavský 7
17. Michal na Ostrove Trnavský 7
18. Olováry Banskobystrický 6
19. Hrubý Šúr Bratislavský 6
20. Reca Bratislavský 6
21. Košúty Trnavský 6
22. Kečovo Košický 3
23. Mad Trnavský 3

Je absurdné, že vláda nedokáže vytvoriť pre deti Slovákov žijúcich  na zmiešanom území rovnaké podmienky na vzdelávanie v materinskom jazyku, ako vytvára pre príslušníkov národnostných menšín. Je základnou povinnosťou a zodpovednosťou štátu zachovať a rozvíjať národnú identitu Slovákov v Slovenskej republike, najmä v oblastiach, kde hrozí ich asimilácia inými národnosťami.

Slováci nie sú povinní nikomu zdôvodňovať argumenty, aby si mohli založiť slovenskú školu vo vlastnom štáte. Pri tejto príležitosti treba pripomenúť aj podmienky Slovákov v Maďarsku. Ani zďaleka nemajú taký komfort, aký má maďarská menšina na Slovensku. Vzdelávanie v slovenskom materinskom jazyku prebieha na základných školách iba počas štyroch hodín v týždni!

V rámci predkladanej novely zákona preto navrhujeme, aby štát, zastúpený okresným úradom v sídle kraja, bol v prípade záujmu rodičov (zákonných zástupcov) o vzdelávanie svojich školopovinných detí v slovenskom jazyku povinný zriadiť v obci s menšinovou časťou obyvateľstva slovenskej národnosti základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským. Nutnou podmienkou pre zriadenie takejto základnej školy je, aby žiadosť o zriadenie novej základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským podpísali zákonní zástupcovia detí starajúci sa spolu o minimálne 5 školopovinných detí. Štát by potom novú základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským zriadil, avšak iba v prípade, ak by sa základná škola schopná zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky v slovenskom jazyku pre dotyčné deti nenachádzala ani v danej obci, ani v jej blízkom okolí (6 kilometrov dopravnej cesty vlakom alebo autobusom). Detailné znenie zákona nájdete tu.

Uvedený návrh zákona by vyriešil zložitú situáciu, ktorej čelia slovenskí rodičia na území južného Slovenska, ktorí nemajú kam umiestniť svoje deti. Po prijatí tohto zákona by už nikto nemohol pod žiadnou zámienkou znevýhodňovať Slovákov a dávať ich na vedľajšiu koľaj.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko