Médiá ako nástroj manipulácie a politického boja

10733823_400302026787461_1661065688070473874_oNie je žiadnym tajomstvom, že ĽS Naše Slovensko je dlhodobo terčom mediálnych útokov a dôslednej antikampane, s cieľom jej očierňovania a faktického eliminovania jej vplyvu na politický a verejný život. Takúto nepriateľskú a dehonestujúcu kampaň voči tejto strane sme mali možnosť zaregistrovať už pred parlamentnými voľbami v roku 2016, avšak v súčasnosti, teda po vstupe tejto strany do parlamentu SR sa útoky voči nej a jej predstaviteľom zintenzívnili. K napĺňaniu tohto zámeru si samozvaní ochrancovia demokracie a ľudských práv zvolili, okrem iného aj informačnú blokádu ĽS Naše Slovensko, pri realizácii ktorej významnú úlohu zohrávajú „mainstreamové“ média, ktoré ĽS Naše Slovensko bránia vo vytváraní pozitívneho obrazu a sebaprezentácie prostredníctvom tradičných médií (televízia, rozhlas, periodická tlač) a ktoré oprávnene môžeme považovať za predĺženú ruku ich vlastníkov a držiteľov vládnej moci na Slovensku.

15895225_1233470850044118_2346641331153355807_nAko príklad a zároveň aj potvrdenie vyššie uvedených tvrdení nám môžu poslúžiť programy spravodajských relácií ako v súkromných „mainstreamových“ televíziách, tak aj vo vládnymi nominantmi kontrolovanej verejnoprávnej televízii. V tých najsledovanejších masovokomunikačných médiách sa na pravidelnej báze uskutočňujú diskusné relácie, na ktoré so železnou pravidelnosťou nie sú pozývaní zástupcovia ĽS Naše Slovensko. Takýto postup je v rozpore so slobodou prejavu, ktorá aj ĽS Naše Slovensko a jej predstaviteľom garantuje právo na prezentáciu a zverejňovanie vlastných predstáv, názorov a postojov. Na druhej strane, z hľadiska práva na informácie nie je umožnené ĽS Naše Slovensko šíriť vlastné idei, zatiaľ čo divákom diskusných relácií je upierané právo na slobodné vyhľadávanie a prijímanie informácií.

Spôsob boja našej mediálnej opozície nie je ničím iným, ako cenzúrou v priamom prenose. Áno, presne tou cenzúrou, ktorú Ústava SR v zmysle článku 26 výslovne a bezpodmienečne zakazuje. Slovenská republika je v zmysle článku 1 Ústavy SR zvrchovaný, demokratický a právny štát. Aspoň tak sa to uvádza v najvyššom zákone tohto štátu. Avšak existencia názorovej plurality je najcharakteristickejším znakom a podmienkou fungovania parlamentnej demokracie, t.j. systému, ochrana ktorého tak leží na srdci všetkým našim tzv. štandardným politikom. To v prenesenom význame znemená, že každý politický subjekt môže mať a prezentovať iný názor na riešenie celospoločenských problémov. Pre demokraciu je vlastnou konkurencia politických subjektov a ich vzájomná súťaž o priazeň elektorátu. Úlohou masovokomunikačných médií nie je sa tejto súťaže zúčastňovať, ale o nej objektívne a nestranne informovať.

 

Aby sme však úplne nekrivdili „mainstreamovým“ médiám, veľmi sporadicky sa o ĽS Naše Slovensko objaví nejaká zmienka. Problémom však je, že médiá ani v tomto prípade nedodržiavajú zákonnú požiadavku informovať objektívne a nestranne, pretože o našich aktivitách informujú skreslene a výhradne len v negatívnom svetle. Často využívaným prostriedkom dehonestovania ĽS Naše Slovensko a jej predstaviteľov je snaha „mainstreamu“ zostrihať celú reportáž spôsobom, ktorý nás buď to zosmiešňuje, ukazuje ako nekompetentných alebo ktorým sa do vysielania dostanú len také negatívne reakcie ľudí, ktoré dehonestujúcim spôsobom vykresľujú naše aktivity. Výnimkou nie je ani vlastný komentár moderátora uprostred odvysielaného spravodajského príspevku. Takéto zaujaté a neadekvátne komentáre moderátorov sú, okrem iného aj hrubým porušením zákona o vysielaní a retransmisií, ktorý v § 16 ods. 3 písm. b) prikazuje, že názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.

9CWlCIWopA8S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti je na mieste otázka, prečo „mainstreamové“ média konajú v rozpore s ústavne garantovanou slobodou prejavu a právom na informácie a prečo vedome porušujú aj právne predpisy nižšej právnej sily, než je Ústava SR? Odpoveď je zrejmá. Naša mediálna opozícia nie je nezávislá (tá verejnoprávna už vôbec nie), pretože je len nástrojom v rukách mocných ekonomických elít, ktoré zo zákulisia ovládajú politickú scénu a jej jednotlivých aktérov. Všetkých, až na jediného aktéra – ĽS Naše Slovensko. Tá ako jediná skutočná opozícia a súčasne jediná reálna alternatíva voči štandardnej koalícii aj opozícii, predstavuje pre šedé eminencie Slovenska citeľnú hrozbu. Preto je ĽS Naše Slovensko prirodzeným nepriateľom číslo 1 pre všetky „mainstreamové“ média a ich finančných a politických mecenášov.

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.
predseda Košického krajského klubu ĽS Naše Slovensko