Desatoro Božích prikázaní vo svetle moderného sveta

ĽS Naše Slovensko sa hlási ku kresťanským princípom. Neznamená to však, že od každého očakávame každodenné chodenie do kostola. Dobre vieme, že samotným chodením do kostola sa ešte nikto skutočným kresťanom nestal. Rovnako, ako sa nikto nestal autom len preto, že chodil do garáže.

Skutočné kresťanstvo je o prežívaní duchovných hodnôt a princípov. Ľudia sa niekoľkokrát denne zamyslia nad tým, či tú alebo tamtú vec urobili správne. Len málokedy si však nájdeme čas na úprimné zamyslenie, či vôbec to, čo robíme, sú tie správne veci. Nájdime si 15 minút na duchovné zamyslenie a vypočujme si excelentnú kázeň českého prof. Petra Piťhy na Pražskom hrade. Sme presvedčení, že Vám jeho slová pomôžu nájsť pokoj a že nám aj v súvislosti s imigračnou krízou pripomenú pravé hodnoty kresťanského zmyslu života.

 Vo svetle týchto myšlienok, bez ohľadu na náboženský podtext, považujeme desatoro Božích prikázaní za základný pilier prežitia každej spoločnosti, za súhrn univerzálne platných pravidiel, ktorých nedodržiavanie vedie nevyhnutne k úpadku a konečne až k zániku civilizácie. Pri príležitosti vianočných sviatkov Vám ich prinášame aj s krátkym komentárom:

  1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. (Varovanie pred odklonom od duchovnej podstaty bytia a klaňania sa iným modliam – majetku, kariére, peniazom, moci.)
  2. Nevezmeš meno Božie nadarmo. (Neúcta k Bohu, duchovným princípom, vyššiemu zmyslu života. Zneužívanie slova „láska“ na propagáciu úchyliek.)
  3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil. (Nedeľa a sviatky majú byť venované rodine a rozvoju ducha, nie práci, konzumu a honbe za majetkom.)
  4. Cti otca svojho i matku svoju. (Úcta k rodičom, starším ľuďom, manželstvu a materstvu.)
  5. Nezabiješ. (Vraždy, úmyselné spôsobenie zbytočnej bolesti, týranie zvierat, atď.)
  6. Nezosmilníš. (Egoizmus, uprednostnenie vlastných túžob pred láskou a spolupatričnosťou v manželstve, atď.)
  7. Nepokradneš. (Úcta k majetku a práci ostatných, úcta k verejným statkom, atď.)
  8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. (Ohováranie, intrigánstvo, nevraživosť, závisť, atď.)
  9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho. (Nevera, podľahnutie zvieracím pudom.)
  10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je. (Žiadostivosť, neukojiteľná túžba po majetku, závisť, atď.)

Tieto tisícročiami overené princípy dodávali ľuďom nádej a smerovanie v najťažších situáciách. Každé opustenie týchto princípov znamenalo pre ľudstvo skazu. Každý návrat k týmto hodnotám znamenal pre civilizáciu rozkvet. Veríme, že tieto pravidlá opäť čoskoro zvíťazia…

 

Ing. Milan Uhrík, PhD.
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko