V NR SR sa členov vlády pýtame na pálčivé problémy z regiónov

Na poslednej minuloročnej schôdzi NR SR sa poslanci ĽS Naše Slovensko spýtali členov vlády, ako plánujú riešiť akútne problémy ľudí z jednotlivých regiónov Slovenska. Zároveň sme sa spýtali aj ministerky svojvôle p. Žitňanskej, prečo je Trestný zákon SR v rozpore s medzinárodným právom a kriminalizuje občanov za slobodné vyjadrenie ich názoru na niektoré vybrané historické skutočnosti.

Interpelácia poslanca Mariana Kotlebu na Ministra vnútra Roberta Kaliňáka:

Dokedy budú zamestnanci obvodného oddelenia polície v meste Svit pracovať v dehonestujúcich podmienkach v prenajatej budove?

Predseda ĽS Naše Slovensko Marian Kotleba interpeloval Ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka  v súvislosti so zlým pracovným prostredím v prenajatej budove patriacej mestu Svit. Kto a prečo vytvára umelé prekážky, ktoré bránia presťahovaniu obvodného oddelenia polície do neďalekej budovy ministerstva vnútra, ktorá je v nepomerne lepšom technickom stave?

 

Poslanec Ján Kecskés sa pýta ministra životného prostredia L. Solymosa:

Kedy sa vyrieši problém s netesnosťou kanalizácie v Novej Stráži v Komárne?

Na netesnosť verejnej kanalizácie upozornili občania už v roku 2007. Viacnásobne na to poukazovali na mestskom zastupiteľstve a aj na verejnosti. Problém sa nevyriešil ani čiastočnou rekonštrukciou kanalizácie. Pôda sa kontaminuje viac ako 11-tisíc litrami splaškovej vody denne. Pri silnejších dažďoch fekálie prerážajú na ulicu ale aj do kanalizačných potrubí vo vnútri domov. Pohľad do vodovodných šácht pripomína pohľad do žumpy. Napriek tomu, že tieto informácie potvrdil už dávnejšie aj štátny zdravotný dozor, situácia sa stále nevyriešila.

 

Poslanec Ján Mora sa pýta ministra životného prostredia L. Solymosa:

Kedy budú odstránené životunebezpečné toxické gudrónové jamy v okrese Brezno?

V obci Predajná v okrese Brezno sa nachádzajú dve gudrónové jamy plné toxického odpadu. Tieto jamy nie sú ohradené a nachádzajú sa v blízkosti zdroja pitnej vody a predstavujú jednu z troch najzávažnejších environmentálnych záťaží na Slovensku. Bývalý minister životného prostredia dal prísľub, že gudrónové jamy budú odstránené. Doteraz je však situácia rovnaká. V akom časovom horizonte sa splní sľub bývalého ministra životného prostredia a kedy budú gudrónové jamy odstránené? Budú obyvatelia okolitých dedín odškodnení za znášanie tohto životunebezpečného toxického rizika, ktoré je spôsobené nečinnosťou všetkých bývalých vlád?

 

Poslanec Rastislav Schlosár interpeluje ministerku Žitňanskú:

Prečo je náš trestný poriadok v rozpore s medzinárodným právom a kriminalizuje pohľad na vybrané historické skutočnosti?

Podľa Výboru OSN pre ľudské práva zákony, ktoré penalizujú alebo trestajú vyjadrenie názorov o historických skutočnostiach sú nezlučiteľné so záväzkami vo vzťahu k rešpektovaniu slobody názoru a prejavu. Týmito rozhodnutiami OSN je viazané aj Slovensko. Napriek tomu obsahuje Trestný zákon Slovenskej republiky trestný čin popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov v znení: „Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust … potrestá sa odňatím slobody na 6 mesiacov až 3 roky“. Trestný zákon teda kriminalizuje každého, kto prejavuje iný názor resp. alternatívny pohľad na niektoré historické skutočnosti ako je názor vládnucej moci. Preto je tento paragraf trestného zákona celkom jednoznačne v rozpore s rozhodnutím Výboru OSN pre ľudské práva a aj s medzinárodným právom, ktoré garantuje slobodu prejavu za účelom možnosti nezaujatého a objektívneho skúmania histórie. Prečo ministerstvo spravodlivosti toleruje rozpor trestného zákona SR s medzinárodným právom? Kedy zosúladí náš trestný zákon tak, aby rešpektoval slobodu slova podľa medzinárodného práva?