Pozor! Zahraničný agent

Množstvo mimovládnych organizácií, ich členov a zamestnancov sa za príspevky od zahraničných sponzorov snažia ovplyvňovať verejnú mienku na Slovensku. Snahou týchto mimovládnych organizácií je formovať verejnú a politickú mienku na Slovensku tak, aby bola v súlade s predstavami zahraničného sponzora. Ktokoľvek, kto za peniaze od zahraničnej osoby alebo za odmenu od zahraničnej ambasády presadzuje na území suverénneho štátu ideológiu a záujmy svojich zahraničných sponzorov by mal spadať pod označenie „zahraničný agent“.

Do Národnej rady Slovenskej republiky sme už po tretíkrát v tomto volebnom období predložili návrh zákona, ktorého cieľom bolo sprehľadniť štruktúru a činnosť mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom napojené na financie zo zahraničia a ktoré vykonávajú propagačnú a agitačnú činnosť na území Slovenskej republiky. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú priamo či nepriamo napojené na financovanie zo zahraničia by sa museli registrovať do novovytvoreného Ústredného registra zahraničných agentov, ktorý bude spravovať Ministerstvo vnútra SR. Vytvorenie takéhoto registra pomôže sprehľadniť financovanie a činnosť neziskových organizácií presadzujúcich záujmy zahraničných subjektov a zároveň sprísniť dohľad nad ich pôsobením.

Mimovládne organizácie, ktoré spadajú pod pôsobnosť tohto novelizovaného zákona by museli zároveň musieť v každej propagačnej aktivite pri názve svojej organizácie uviesť aj zreteľný dodatok „Pozor! Zahraničný agent.“. Táto povinnosť sa týka tlačených propagačných materiálov, internetových stránok, videí, reklám, verejných vystúpení a akýchkoľvek iných aktivít.
Cieľom tohto opatrenia je ochrániť verejnosť pred systematickým posilňovaním vplyvu cudzích záujmov a ideológií. Toto opatrenie pomôže tiež názornejšie odčleniť a identifikovať myšlienkové
a ideologické prúdy, ktoré na Slovensku presadzujú zástupcovia zahraničných subjektov. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré nesplnia povinnosti stanovené týmto zákonom budú finančne sankcionované. Zahraniční agenti, ktorí závažne porušia ustanovenia tohto zákona môžu byť súdnym rozhodnutím označení ako nežiaduci. V takom prípade budú títo zahraniční agenti zrušení a ich činnosť na území Slovenskej republiky bude zastavená.