Náš návrh zákona na sfunkčnenie referenda väčšina politikov odmietla. Moc v štáte chcú výhradne len pre seba!

Referendum je mimoriadne dôležitý nástroj demokracie, vďaka ktorému môžu o dôležitých otázkach štátu rozhodovať priamo občania a nie len politici a oligarchovia v pozadí. Vzorom uplatňovania demokracie je napríklad využívanie inštitútu referenda vo Švajčiarsku. Na Slovensku tiež máme formálnu možnosť využívať referendum, avšak pri dnešnej právnej úprave je platné referendum na celoštátnej úrovni prakticky nedosiahnuteľné. Na Slovensku bolo doteraz vyhlásených 8 celoštátnych referend, z ktorých platné bolo len jedno. Hlavný problém, ktorý znemožňuje reálne využitie referenda je požadovaná minimálna účasť 50 % zo všetkých voličov. Takéto kvórum je pri súčasnej úrovni nezáujmu znechutených občanov o politiku priam nemožné dosiahnuť.

Nefunkčné referendum vyhovuje hlavne nedemokratickým politikom, ktorí ignorujú potreby a názory občanov. Vytvorili systém iluzórnej demokracie, v ktorej skutočné rozhodovanie o osude miliónov ľudí držia v rukách malej skupiny ľudí. Presne na to upozornil aj poslanec Milan Mazurek, ktorý v predniesol v rámci rozpravy k návrhu na sfunkčnenie referenda prejav o stave slobody a demokracie na Slovensku. V parlamente tak konečne zaznel pravdivý prejav o reálnom stave Slovenskej republiky, nie ako ten nemastný a neslaný referát, ktorý tam dva dni predtým prečítal „prezident“ Andrej Kiska.

Aby sa z referenda mohol stať použiteľný nástroj presadzovania požiadaviek občanov, tak inštitút referenda treba upraviť v zákone. Preto poslanci ĽS Naše Slovensko predložili na rokovanie parlamentu novelu Ústavy, ktorá by sfunkčnila referendum a občanom by dala reálnu moc rozhodovať o dôležitých spoločenských otázkach. Náš návrh stanovil minimálnu hranicu účasti na referende na polovicu voličov zúčastnených na posledných parlamentných voľbách. Keďže je voličská účasť na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky najvyššia spomedzi všetkých volieb, predstavujú tieto voľby najobjektívnejší ukazovateľ politickej angažovanosti občanov Slovenska. Takáto zmena by zvýšila motiváciu ľudí ísť vyjadriť svoj názor na referendové otázky, keďže pravdepodobnosť platnosti referenda sa podstatne zvýši.

Využívanie referenda sťažuje aj nutnosť vyzbierať vysoký počet podpisov potrebný na iniciovanie referenda (minimálne 350-tisíc podpisov). Preto sme navrhli znížiť počet podpisov potrebných na vypísanie referenda zo súčasných 350 000 podpisov na 250 000 podpisov. Rozšíril by sa aj okruh otázok, ktoré nemôžu byť predmetom referenda. Jednalo by sa o otázky týkajúce sa štátnych hraníc, jednotnosti a nedeliteľnosti územia Slovenskej republiky.

Nechať občanov rozhodnúť v referende je najdemokratickejší spôsob rešpektovania ich vôle. To by však „štandardní politici“ museli mať aspoň minimálnu snahu rešpektovať vôľu občanov. Týmto politikom však vyhovuje zdeformovaný a nerealizovateľný inštitút referenda, ktorý neumožňuje občanom rozhodovať o veciach verejných.

Štandardní politici sa v žiadnom prípade nechcú deliť o moc s občanmi! Dokázali to aj tým, že pri hlasovaní o našom návrhu nepodporili sfunkčnenie referenda, čím aj naďalej fakticky znemožnili reálne využívanie tohto nástoja demokracie (výsledky hlasovania nájdete tu). Sfunkčnenie referenda sa zatiaľ teda presadiť nepodarilo, no poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko budú v parlamente aj naďalej bojovať za to, aby o osude štátu rozhodovali ľudia, ktorí v ňom žijú a nie politici, ktorí sa na ňom len priživujú.